ห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา

ในการเรียนรู้ทางด้านจิตวิทยานั้น การมีห้องปฏิบัติทางจิตวิทยาที่เพียบพร้อมและทันสมัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ภาควิชาจิตวิทยาจึงได้สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ทางด้านจิตวิทยาให้กับนิสิต โดยการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

  • ห้องให้คำปรึกษา
  • พื้นที่ของการค้นคว้าวิจัย (Research Zone)
  • Ball Pool ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย
  • Snoezelen สิ่งกระตุ้นทางประสาทรับความรู้สึกต่างๆ
  • Perception & Relaxation Zone
  • Trampoline
  • Bubble Tube
  • Aromatherapy difuser

อันจะทำให้การเรียนรู้ของนิสิตจิตวิทยานั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด