การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567: “นวัตกรรมทางจิตวิทยาเพื่อสุขภาวะ: การเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และโอกาส”

The 9th Thailand National Conference on Psychology 2024 (TNCP 2024): “Innovations in Psychology for Well-being: Changes, Challenges and Chances.”

ปัจจุบัน มนุษย์พยายามสร้างนวัตกรรม จากการนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาจนเกิดสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งศาสตร์ด้านจิตวิทยาที่มีการพัฒนานวัตกรรมทางจิตวิทยาเพื่อสร้างสุขภาวะให้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางจิตวิทยาเพื่อสุขภาวะ: การเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และโอกาส (Innovations in Psychology for Well-being: Changes, Challenges and Chances) ภายในงานท่านจะได้พบกับการเสวนาและการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากนักวิชาการ และการจัดบูธแสดงนวัตกรรมทางจิตวิทยา

ผู้ดำเนินรายการและวิทยากร

คุณบุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

คุณพณิดา โยมะบุตร

นักจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,

Chief Psychological Researcher ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตประเทศไทย ผู้พัฒนาแชทบอทจับใจ แชทบอทใส่ใจ และนวัตกรรมด้านสุขภาพจิต, ผู้ร่วมก่อตั้ง MindBloom และ MindMentor

ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ

ผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารจิตอาสา และผู้อำนวยการร่วมโครงการวิถีพัฒนาจิต สสส.

คุณ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม)

นักเขียน พิธีกร ผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ ความสุขโดยสังเกต

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00-17.00 น.

 • 8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน
 • 8.30 – 9.00 น. อาหารว่าง
 • 9.00 – 9.15 น. พิธีเปิด
 • 9.15 – 12.00 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมทางจิตวิทยาเพื่อสุขภาวะ: การเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และโอกาส”
  • โดย คุณ พณิดา โยมะบุตร (นักจิตวิทยาคลินิก)
  • ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ (ผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารจิตอาสาและผู้อำนวยการร่วมโครงการวิถีพัฒนาจิต สสส.)
  • คุณ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นักเขียน พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ Podcast “ ความสุขโดยสังเกต”)
 • 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • 12.30 – 13.00 น.  การนำเสนอภาคโปสเตอร์ ช่วงที่ 1
 • 13.00 – 14.30 น. การนำเสนอด้วยวาจา ช่วงที่ 1 (3 – 4 ห้อง)
 • 14.30 – 14.45 น. อาหารว่างการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ช่วงที่ 2
 • 14.45 – 16.30 น. การนำเสนอด้วยวาจา ช่วงที่ 2 (3 – 4 ห้อง)
 • 16.30 – 17.00 น. ประกาศรางวัล

พิธีปิดและส่งมอบธงเจ้าภาพปีต่อไป ถ่ายรูปร่วมกัน

ช่องทางติดต่อสอบถาม

E-mail: psy.soc@ku.th
โทรศัพท์ 087-5895031  02-5613480 ต่อ 1

สถานที่จัดงาน

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพ
The Emerald Hotel Bangkok 

99/1 ถนน รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
022764567