TNCP

คณาจารย์และนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ครั้งที่ 8 “เชื่อมผู้คนบนโลกที่เปลี่ยนผ่าน ด้วยศาสตร์แห่งจิตวิทยา” ที่จัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมกราฟ ในโอกาสนี้ ผศ.ดร. นรุตม์ พรประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชา ได้รับมอบธงภาคี TNCP ต่อจาก อาจารย์ ดร.รังสิมา หอมเศรษฐี หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เจ้าภาพในการจัดงานปีนี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการเป็นเจ้าภาพของการจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ครั้งที่ 9

Leave a Reply