โครงสร้างการบริหารงานภาควิชาจิตวิทยา

ในการบริหารงานของภาควิชาจิตวิทยานั้น เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยบุคลากรของภาควิชาล้วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจจะผ่านการประชุมในระดับภาควิชาที่จัดขึ้นในทุกๆ เดือน โดยการบริหารงานนั้นอยู่ภายใต้การนำของหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสาขาทั้ง 4 สาขา โดยมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

หัวหน้าภาควิชา

ผศ. ดร. นรุตม์ พรประสิทธิ์

รองหัวหน้าภาควิชา

ผศ. พ.ต. หญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์

รศ. ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน

อ. ดร. รัก ชุณหกาญจน์

หัวหน้าสาขา

ผศ. พ.ต. หญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์ หัวหน้าสาขาจิตวิทยาคลินิก

ผศ. พ.ต. หญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์ หัวหน้าสาขาจิตวิทยาชุมชน

อ. ดร. รัก ชุณหกาญจน์ หัวหน้าสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ

ผศ. ดร. ถวัลย์ เนียมทรัพย์ หัวหน้าสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ