แอดมิชชั่นและรายละเอียด

วิธีการรับสมัครเข้าศึกษา ภาควิชาจิตวิทยา

วิธีการรับสมัครเข้าศึกษา ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

คะแนนที่ใช้ : GPAX

คุณสมบัติเฉพาะ : 

  1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  2. GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. ประวัติผลงาน (Portfolio) ในขณะที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  4. มีผลงานทางด้านการศึกษาและ/หรือสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้นำ/ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตำบล/อำเภอ/จังหวัด/สังคม (โดยผลงานดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
  5. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา

รอบที่ 2 การรับระบบโควตา

คะแนนที่ใช้ : ขึ้นอยู่กับแต่ละโควตา

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

คะแนนที่ใช้ : GPAX วิชาสามัญ 9 วิชา ONET GAT85 PAT1,PAT2

คุณสมบัติเฉพาะ : สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ

คะแนนที่ใช้ : GPAX GAT PAT1 PAT2 ชีววิทยา

คุณสมบัติเฉพาะ : รอประกาศอีกครั้ง

ช่องทางการรับสมัคร

ทุกรอบและวิธีการรับสมัครเข้าศึกษา ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์แอดมิชชั่นส่วนกลางของมหาวิทยาลัย คลิกปุ่มด้านล่าง