ขอเชิญร่วมงาน
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567
“นวัตกรรมทางจิตวิทยาเพื่อสุขภาวะ การเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และโอกาส”

The 9th Thailand National Conference on Psychology 2024 (TNCP 2024): “Innovations in Psychology for Well-being: Changes, Challenges and Chances.”