ผศ.ดร. ถวัลย์ เนียมทรัพย์

หัวหน้าสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
fsoctwn@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 316

– ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536
– บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
– ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549

More Detail

รศ.ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล

Rattigorn.c@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 319

– วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543
– วท.ม. (จิตวิทยอุตสาหกรรม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534

More Detail

ผศ.ดร. ศยามล เอกะกุลานันต์

fsocsma@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 171

– วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551
– วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541

More Detail

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น

fsoctnj@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 320

– วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
– วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543

More Detail

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล เพ็ชรทิพย์

fsocnmpe@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 341

– วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2547
– Master of Arts in Conflict Analysis and Management, Royal Roads University, Canada, 2553

More Detail

อาจารย์ ดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล

saitib.l@ku.th
025623480 ต่อ 323

– วท.บ. (จิตวิทยา: เกียรตินิยมอันดับ 2) , มหาวิทยาลัยบูรพา
– ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

More Detail

อาจารย์ ดร. สมรรถพงศ์ ขจรมณี

fsocsok@ku.ac.th

– วท.บ. (จิตวิทยา) สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2563
– ปร.ด. (จิตวิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2566

More Detail