ผศ.ดร.รัก ชุณหกาญจน์

หัวหน้าสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ
ruck_chun@hotmail.com
โทร 02-561-3480 ต่อ 735

– กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544
– กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556

More Detail

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลอยวไล ทองรักษ์

fsocplk@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 324

– วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

More Detail

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์

fsoctrs@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 317

– M.A. (Conflict Analysis and Management) Royal Roads University, Canada, 2553
– PhD, วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549

More Detail

อาจารย์ ดร.ปองกมล สุรัตน์

Pongkamon.s@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 733

– ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2560
– วท.ม. (พัฒนาการมนุษย์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553

More Detail