รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน

หัวหน้าสาขาจิตวิทยาชุมชน
fsoctpw@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 718

– กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548
– กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว),มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541

More Detail

ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี

fsoccks@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 254

– ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
– วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547

More Detail

ผศ. ดร. นรุตม์ พรประสิทธิ์

narut.po@ku.th
02-561-3480 ต่อ 357

– ศศ.ด. จิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
– ศศ.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553

More Detail

อาจารย์ ดร.ธนพล เลี้ยงสุขสันต์

– วท.บ (จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
– ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
– ศศ.ด. (จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565

More Detail