ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต. หญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์

หัวหน้าสาขาจิตวิทยาคลินิก
panomporn.p@ku.ac.th pphoomchan@gmail.com
02-561-3480 ต่อ 315

– วท.บ (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
– วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548

More Detail

อ.ดร.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์

fsocant@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 723

– วท.บ (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
– วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548

More Detail

ผศ. ดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์

Suchada.sako@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 254

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552

More Detail