fsoctrs@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 317
สค.1- 310

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์

ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2546
  • วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
  • M.A. (Conflict Analysis and Management) Royal Roads University, Canada, 2553

งานแต่งเรียบเรียง

  • การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ, 2559

วิชาที่สอน

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (01459101)
จิตวิทยาทั่วไป (01459111)
จิตวิทยาพัฒนาการ (01459261)
จิตวิทยาความขัดแย้งทุกช่วงวัย (01459264)
จิตวิทยาพฤติกรรมทางเพศ (01459266)
การทดสอบทางจิตวิทยาพัฒนาการ (01459362)
จิตวิทยาผู้หญิง (01459462)
จิตวิทยาปัจฉิมวัย (01459463)
การส่งเสริมพัฒนาการสำหรับวัยรุ่นถึงปัจฉิมวัย (01459466)
สัมมนา (01459497)
ปัญหาพิเศษ (01459498)
การฝึกงาน (01459499)