ดร.ธนพล เลี้ยงสุขสันต์

ประวัติการศึกษา

  • วท.บ (จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
  • ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
  • ศศ.ด. (จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565

งานแต่งเรียบเรียงและผลงานวิจัย

Jarukasemthawee, S., Pisitsungkagarn, K., Leangsuksant, T., & González, N. L. (2018). Mechanisms of change of traditional mindfulness practice in Thai adolescent students: a cross-sectional mediation study. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 32(6), 20180012. doi: 10.1515/ijamh-2018-0012.

Pattamarruk, P., Pisitsungkagarn, K., Jarukasemthawee, S., & Leangsuksant, T. (2020). The Mediating Role of Media Internalization in Body Scrutinization and Body Image Dissatisfaction in Thai Homosexual Male Youth. The Journal of Social Sciences Research, 6(4), 446-451.

Ponkosonsirilert, T., Laemsak, O., Pisitsungkagarn, K., Jarukasemthawee, S., Audboon, S., & Leangsuksant, T. (2020). Stress, self-compassion, and school burnout in Thai high school students. International Journal of Adolescent Medicine and Health, Online ahead of print. doi: 10.1515/ijamh-2020-0109.