Suchada.sako@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 254
ห้องพักอาจารย์ อาคารสังคมศาสตร์ 1 ชั้น 3 ห้องภาควิชาจิตวิทยา

ผศ. ดร. สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558

บทความวิชาการและบทความวิจัย

  • สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์. (2560). การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการวัดด้านเจตพิสัย. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 30(2), 5-20.  
  • ขวัญตา พันมหา, พนมพร พุ่มจันทร์, เอื้ออนุช ถนอมวงษ์ และสุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์. (2565). การเขียนบำบัดสำหรับความวิตกกังวลในการสอบ. วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย, 53(3), 76-90.
  • สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, สมถวิล วิจิตรวรรณา, ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธุ์. (2561). การประเมินงานโภชนศึกษาและการสื่อสาร. ใน อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์ (บรรณาธิการ). เอกสารการสอนชุดวิชา 71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร (หน้า 14-1—14-56). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
  • สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์. (2563). การสังเคราะห์ความหมาย องค์ประกอบ และตัวชี้วัดของทักษะการรู้ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, 10(1), 82-97.
  • สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์. (2565). การพัฒนาแบบวัดทักษะการรู้ดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, 12(1), 33-49.
  • วริณญา พิมสกุล, ภัครินทร์ คําจุมพล, พนมพร พุ่มจันทร์, เอื้ออนุช ถนอมวงษ์ และสุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์. (2565). อิทธิพลของต้นทุนทางจิตวิทยาและประสบการณ์ความเพลินในการเรียนที่มีต่อภาวะหมดไฟ ในการเรียนของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 17(2), 71-87.

รายวิชา

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (01459101)

จิตวิทยาทั่วไป (01459111)

จิตวิทยาการรู้คิด (01459228)

จรรยาบรรณและกฎหมายสำหรับวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก (01459243)

จิตเภสัชวิทยา (01459345)

ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางจิตวิทยา (01459491)

สัมมนา (0145497)

ปัญหาพิเศษ (01459498)

การฝึกงาน (01459499)