saitib.l@ku.th
025623480 ต่อ 323
สค.2-308

อาจารย์ ดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล

ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (จิตวิทยา: เกียรตินิยมอันดับ 2) , มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Publications

  • ประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ และ สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล. 2562. การพัฒนาหลักการออบแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมนวัตกรรม: การวิจัยอิงการออกแบบ. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 32 (3): 387-402. ISSN 2697-4835.
  • มณีนุช ทิมทอง, กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, และ สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล. 2563. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของการทำให้สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวได้รับประโยชน์มากสุด และเกิดผลกระทบน้อยที่สุดตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ตลาดน้ำจังหวัดเพชรบุรี. วารสาร Thai Journal of East Asian Studies 24 (1): 53-74. ISSN 2730-1435
  • มัทนา มีศิริ, ศยามล เอกะกุลานันต์, และ สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล. 2565. อิทธิพลของจิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน ค่านิยมในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตท่อเหล็กเหนียวแห่งหนึ่ง. วารสารธุรกิจปริทัศน์ 14(1): 254-272. ISSN 2651-2351
  • วีรยาภัทร ศิริเวช และ สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล. 2565. อิทธิพลของความสามารถในการฟื้นคืนได้ ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางาน และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในบริษัทอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่ง. วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 5(3): 89-100 ISSN 2730-3187.

วิชาที่สอน

ศิลปะการดำเนินชีวิต

มนุษย์กับสังคม

จิตวิทยาทั่วไป

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่

จิตวิทยาการเรียนรู้

แนวความคิดทางจิตวิทยา

การคัดเลือกในจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

การให้การปรึกษาในการทำงาน

จิตวิทยาประยุกต์

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

จิตวิทยาการจูงใจในองค์การ