fsocplk@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 324
สค.1- 307

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลอยวไล ทองรักษ์

ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิจัยและงานแต่งเรียบเรียง

  • มนุษย์กับสังคม: บทที่ 1 พฤติกรรมมนุษย์, 2559
  • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558
  • การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559

วิชาที่สอน

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (01459101)
จิตวิทยาทั่วไป (01459111)
จิตวิทยาการเรียนรู้ (01459224)
จิตวิทยาวัยรุ่น (01459263)
การส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกในเด็กและครอบครัว (01459366)
โรคที่มีผลต่อพัฒนาการมนุษย์ (01459465)
การส่งเสริมพัฒนาการสำหรับวัยรุ่นถึงปัจฉิมวัย (01459466)
สัมมนา (01459497)
ปัญหาพิเศษ (01459498)
การฝึกงาน (01459499)