fsocnmp@ku.ac.th
โทร 02-561-3480 ต่อ 730,442

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท. หญิง ดร. งามลมัย ผิวเหลือง

หัวหน้าสาขาจิตวิทยาชุมชน

ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528
  • สค.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532
  • M.A. (Human Resource Development) The Ohio State University, U.S.A., 2539
  • ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545

ผลงานวิจัย

  • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเอื้อเฟื้อเพื่อธำรงรักษาวัฒนธรรมโบราณสถานมรดกโลกของนักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2556
  • อิทธิพลของการมีส่วนร่วมกิจกรรมนิสิต การสนับสนุนทางสังคม ความเชื่ออำนาจความคุมตนเอง และลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่มีต่อพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556
  • อิทธิพลของบุคลิกภาพ การขัดเกลาทางสังคม และความไว้วางใจที่มีต่อความศรัทธาผู้นำทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556
  • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2558
  • การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559

รายวิชา

จิตวิทยาทั่วไป (01459111)
จิตพยาธิวิทยา (01459235)
การฝึกอบรมทางจิตวิทยาชุมชน (01459431)
จิตวิทยาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (01459433)
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางจิตวิทยา (01459491)
สัมมนา (01459497)
ปัญหาพิเศษ (01459498)
การฝึกงาน (01459499)