กิจกรรม Group Dynamics ประจําปี การศึกษา 2560

เสร็จสิ้นไปอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะคะ สําหรับกิจกรรม Group Dynamics ประจําปี การศึกษา 2560 ซึ่งปี นี้จัดขึ้นที่ไมด้า รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี เป็ นอีกปี ที่กิจกรรมได้ช่วยทําให้นิสิตได้รู้จักตนเอง และเพื่อนๆ ร่วมภาควิชามากขึ้น 3 วัน 2 คืนที่ผ่านมาจึงเต็มไป ด้วยสาระและความสนุกสนาน เชื่อว่ากลับมาแล้วต้องคิดถึง บรรยากาศดีๆ เหล่านั้นแน่นอน #GroupDynamics2017 #Psy42

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และจริยธรรมของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา (Group Dynamics)

ปีการศึกษา 2560

ภาควิชาจิตวิทยาจึงได้จัดทำกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรม (Group Dynamics) ปีการศึกษา 2560 ให้กับนิสิตภาควิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตภาควิชาจิตวิทยามีความเข้าใจและพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการทำงานเป็นนักจิตวิทยา และตระหนักถึงจริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบอาชีพนักจิตวิทยา เพื่อสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างนิสิตภาควิชาจิตวิทยาที่เข้าร่วมโครงการ และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตภาควิชาจิตวิทยาได้เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ในภาควิชาจิตวิทยา ซึ่งมีผู้ร่วมโครงการทั้งหมด 200 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ ไมด้า รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี

Leave a Reply