ติดต่อภาควิชา

โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ ภาควิชาจิตวิทยา

02-561-3480 ต่อ 1

อีเมล์

อีเมล์ ภาควิชาจิตวิทยา

psychology@ku.ac.th

ที่ตั้งภาควิชา

อาคารสังคมศาสตร์ 1 ชั้น 3
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาคาร 1 ชั้น 1คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2561 3480 ต่อ 103 081-8678819
อีเมล : fsochns@ku.ac.th
เฟสบุ๊ก : Compsyku

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 1ชั้น 1 ห้อง 101 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2561-2522 (สายตรง) , 0-2561-3480, 0- 2561-3484 ต่อ 101
แฟกซ์ 0-2561-2522
เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/IOPsychology-Kasetsart-University- 175480775883263/