Rattigorn.c@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 319
อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 301

รศ.ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล

หัวหน้าสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

การศึกษา

  • วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531
  • วท.ม. (จิตวิทยอุตสาหกรรม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534
  • วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543

งานแต่งเรียบเรียงและผลงานวิจัย

ตำรา/หนังสือ

รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2560. มนุษยสัมพันธ์: พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2564. จิตวิทยาองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ: เอเชียดิจิตอลการพิมพ์ จำกัด.

รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2564. ภาวะผู้นำ: ทฤษฎี การวิจัยและแนวทางสู่การพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เอเชียดิจิตอลการพิมพ์ จำกัด.

รัตติกรณ์ จงวิศาล และคณะ. 2564. สู่ศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ คู่มือการจัดกระบวนการพัฒนาจิตวิญญาณ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: เอเชียดิจิตอลการพิมพ์ จำกัด

รัตติกรณ์ จงวิศาล และคณะ. 2564. ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ ในชีวิตธรรมดา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์ จำกัด

รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2566. จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน: การศึกษาแบบกำหนดขอบเขต. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2555. ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และบรรษัทภิบาล. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. ปีที่ 52, ฉบับที่ 1/2555, มกราคม – มีนาคม 2012: 101-130. (TCI 1)

รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2555. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานและความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์. 33 (พ.ค.-ส.ค.): 188-202.

รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2560. อิทธิพลของจิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน สุขภาวะทางจิตวิญญาณและภาวะผู้นำที่มีต่อผลลัพธ์ขององค์การ. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์. 38: 644-654

รัตติกรณ์ จงวิศาล และ นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. 2561.บทบาทของจิตวิญญาณในการทำงานในการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์. Vol.23 No.2 July 2017:167-185. (TCI 1)

รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2561. การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา และจิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน. รายงานการวิจัยโครงการวิถีสุขภาวะทางปัญญา : งานพัฒนาจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2562. พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหาร: ปัจจัยที่มีอิทธิพลและโมเดลการพัฒนา. รายงานการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2562. การศึกษาการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา และจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน. รายงานการวิจัย ธนาคารจิตอาสา (โครงการวิถีพัฒนาจิต) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2562. การเตรียมความพร้อมสำหรับประชากรก่อนสูงวัยในที่ทำงาน: การพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณและความผาสุกทางจิต. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ประจำปี 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (เป้าหมายที่ 2) การวิจัยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม)

รัตติกรณ์ จงวิศาล และคณะ. 2562. ชุดโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน. (ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ประจำปี 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (เป้าหมายที่ 2) การวิจัยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม)

รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2563. การพัฒนาจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานและผลลัพธ์ขององค์การ: การศึกษาเชิงประจักษ์. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

รัตติกรณ์ จงวิศาล และคณะ. 2564. การทบทวนและการสร้างกรอบมโนทัศน์ของสุขภาวะทางปัญญาในคนวัยทำงาน. รายงานการวิจัย ธนาคารจิตอาสา โครงการวิถีพัฒนาจิต: สู่วิถีชีวิตใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2564. จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน: การศึกษาแบบกำหนดขอบเขต. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

รัตติกรณ์ จงวิศาล และคณะ. 2564. แนวคิด และองค์ประกอบสุขภาวะทางปัญญาในคนวัยทำงานของสังคมไทย. รายงานการวิจัย ธนาคารจิตอาสา โครงการวิถีพัฒนาจิต: สู่วิถีชีวิตใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รัตติกรณ์ จงวิศาล และคณะ. 2565. โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะทางปัญญา ความผาสุกทางจิต และภาวะหมดไฟในการทำงานในคนวัยทำงาน. ธนาคารจิตอาสา โครงการวิถีชีวิตพัฒนาจิต และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2565. การพัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณในการทำงาน ฉบับภาษาไทย. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2566. การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณ สำหรับผู้นำในองค์การ. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาที่สอน

จิตวิทยาสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (01459372)
จิตวิทยาการพัฒนาภาวะผู้นำ (01459374)
มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน (01459378)
การทดสอบทางจิตวิทยาในวงการอุตสาหกรรม (01459476)
เรื่องเฉพาะทางจิตวิทยา (01459496)
ปัญหาพิเศษ (01459498)
การฝึกงาน (01459499)
การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา (01475526)
จิตวิทยาองค์การ (01475531)
ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา (01475534)
จิตวิทยาเพื่อจิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน (01475539)