คณาจารย์ สาขาอุตสาหกรรมและองค์การ

ผศ.ดร. ถวัลย์ เนียมทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
angelinajones@kingsteruni.edu
+1-2351-2361-355

– PhD, Accounting, Cornell University
– BMS, Operations Research, Federal University of Rio

More Detail

รศ.ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล

รองศาสตราจารย์
Rattigorn.c@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 319

– วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543
– วท.ม. (จิตวิทยอุตสาหกรรม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534

More Detail

ผศ.ดร. ศยามล เอกะกุลานันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
fsocsma@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 171

– วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551
– วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541

More Detail

อ.นฤมล เพ็ชรทิพย์

อาจารย์
brucewillis@kingsteruni.edu
+1-2351-2361-355

– M.B.A., Taxation, Golden Gate University, San Francisco
– Ph.D., Accounting, University of North Texas

More Detail