ผลงานนิสิต

image_pdfimage_print

esa-letter.com

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ปี พ.ศ. 2561

รหัสนิสิต ชื่อ – นามสกุล ชื่อเรื่อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก

5914850096 นางสาวนริศรา วงศแสงแก้ว อิทธิพลของภาวะผู้นำความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยที่มีต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ

บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด

ผศ.ดร. ศยามล เอกะกุลานันต์

Download 25-07-2018 10:45
5914850061 นายปรีชา  เนียมศรี อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคที่มีต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของพนักงานประจำสาขา บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ผศ.ดร. ศยามล เอกะกุลานันต์
Download 25-07-2018 15:41
5914850215 นางสาวสมธนา ปัญญาดิลก องค์การแห่งการเรียนรู้ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรม การสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล  
Download 25-07-2018 15:46
5914852153 นางสาวกุญชลี ก้อนเครือ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในองค์การของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
Download 25-07-2018 15:49
5914850037 นายเจนภพ สุริยะวงศ์ ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงานที่ส่งผลต่อความผาสุกทางจิตของผู้บริหารระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล

 

Download 26-07-2018 12:41
5914850070 นางสาวนนทลี รุจิเรขาสุวรรณ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงานและแรงปรารถนาในการทำงานของผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล

 

Download 26-07-2018 12:41
5914850126 นายพันธกานต์ เขียวอิ่ม ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้น ในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
Download 26-07-2018 12:41
5914850151 นางสาวมณฑิรา จันทร์ฉาย ต้นทุนทางจิตวิทยา ความยึดมั่นผูกพันในงาน และความสุขในการทำงานของผู้บริหารระดับต้น สายธุรกิจด้านตลาดทุน ในเครือสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล

 

Download 26-07-2018 12:41
5914850231 นางสาวเสาวภา กลวิงค์  อิทธิพลของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานและความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์
Download 26-07-2018 14:14
5914850193 นางสาวศศิธร โพธิ   การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและผลการปฏิบัติงานของพนักงานบังคับบัญชา บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
Download 26-07-2018 15:14
5914850142 นางสาวภัสราภรณ์ เลาหะโชติ ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน วัฒนธรรมองค์การและความยึดมั่นผูกพันของพนักงานบังคับบัญชาเจเนอเรชันวายบริษัทในเครือเอสซีจี ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
Download 26-07-2018 17:18
5914850169 นางสาวรัตนวรรณ เรืองจิตต์ อิทธิพลของความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยของผู้บริหารและการรับรู้ความเสี่ยงในการทำงานที่มีต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ผศ.ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์
Download 31-07-2018 9:53
5914850177 นางสาววรกมล ศรีแก้ว   อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและคุณลักษณะงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
Download 31-07-2018 9:54
5914850207 นางสาวศิริลักษณ์  เจริญสุข อิทธิพลของการสื่อสารภายในองค์การและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในบริษัทเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
Download 31-07-2018 9:56
5914850223 นางสาวสิริญา อินทร์ฤทธิ์ อิทธิพลของการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
Download 31-07-2018 9:56
5914850266 นายอานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์ อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานบริษัทซ่อมตัวถังและสีรถยนต์แห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
Download 31-07-2018 9:57
5914850011 นางสาวกนกอร ชื่นเจริญ อิทธิพลของการสนับสนุนจากองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานโรงงานแปรรูปไก่สดแห่งหน่ึง ผศ.ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์
Download 31-07-2018 10:39
5914852129 นายสันธนะ เจียมจิตรพานิช อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทธุรกิจพลังงานแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์
Download 31-07-2018 10:50
5914850100 นายปณต ทองเสฐียร ความเครียดในงาน การรับรู้ความสามารถของตนเองและความผาสุกเชิงอัตวิสัยของพนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ของธนาคารแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
Download 31-07-2018 11:05
5914850134 นางสาวพิมพ์นภัส ชาตเสนีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนทางจิตวิทยา วัฒนธรรมองค์การ กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของหัวหน้างานระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
Download 31-07-2018 11:41
5914852145 นางสาวอาภาภรณ์ เกิดสุภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงองค์การและความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับความเครียดในการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
Download 31-07-2018 15:00