วารสารจิตวิทยาประยุกต์

image_pdfimage_print

รายละเอียดการส่งบทความ วารสารจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วารสารจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานโดยภาควิชาจิตวิทยาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งเน้นในการตีพิมพ์บทความวิชาการทีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาในทุกสาขาวิชาที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยมีกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ช่วงเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 2 ช่วงเดือนธันวาคม ลักษณะของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • เป็นบทความสรุปงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัย และมีการสรุปผลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
 • หรือบทความปริทรรศน์ที่สังเคราะห์องค์ความรู้แขนงใดแขนงหนึ่งอย่างทันสมัย และลึกซึ้ง
 • หรือบทความทางวิชาการที่เป็นวิเคราะห์หรือวิจารณ์ รวมทั้งการแนวคิดใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการที่มีคุณค่า
 • หรือบทวิจารณ์หนังสือที่แนะนำให้ผู้อ่านในกลุ่มเป้าหมายของวารสารได้อ่าน

คำชี้แจงสำหรับผู้เขียนในการจัดทำบทความ

กองบรรณาธิการจะกลั่นกรองรายละเอียดและลักษณะของบทความในด้านรูปแบบการพิมพ์ ความครบถ้วนของเนื้อหา และความถูกต้องของรายการอ้างอิง โดยส่วนประกอบของบทความตามเกณฑ์ของวารสารจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดังนี้

 1. เนื้อหาบทความทั้งหมดของบทความ (รวมบทคัดย่อ) ไม่ควรมีความยาวเกิน 15 หน้า A4
 2. รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK
 3. ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษ ดังนี้ บน (Top) 1.0”, ล่าง (Bottom) 1.0”, ซ้าย (Left) 1.25” และขวา(Right) 1.0”
 4. ชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร ขนาด 18 ตัวหนา จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้า
 5. ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร ขนาด 16 จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้า และแสดงตำแหน่งทางวิชาการ สถานที่ทำงาน และ email address ของผู้เขียนในลักษณะเชิงอรรถด้านล่างของหน้าด้วยตัวเลขตามลำดับผู้เขียน
 6. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร ขนาด 16 หัวเรื่องคำว่า “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ใช้ตัวอักษร ขนาด 18 ตัวหนา จัดให้อยู่ชิดขอบด้านซ้ายจำนวนคำไม่เกิน 300 คำ เมื่อจบบทคัดย่อให้แสดงคำสำคัญ (keywords) ด้านล่างของบทคัดย่อของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หัวเรื่องคำว่า “คำสำคัญ” และ “keywords” ใช้ตัวอักษร ขนาด 16 ตัวหนา จัดให้อยู่ชิดขอบด้านซ้าย
 7. การพิมพ์เนื้อเรื่องใช้ตัวอักษร ขนาด 16โดยให้มีความกว้างระหว่างบรรทัดเป็นแบบ single space
 8. หัวเรื่องหลักให้ใช้ตัวอักษร ขนาด 18 ตัวหนา จัดให้อยู่ชิดขอบด้านซ้าย ส่วนหัวเรื่องย่อยที่ประกอบอยู่ในหัวเรื่องหลักให้ใช้ตัวอักษร ขนาด 16 ตัวหนาและจะต้องมีการย่อหน้า
 9. การนำเสนอภาพและตารางที่ไม่ใช่ผลการวิจัย ให้อ้างอิงแหล่งที่มาของภาพและตารางในกรณีที่ผู้เขียนไม่ได้เป็นผู้สร้างสรรค์หรือรวบรวมขึ้นมาเอง โดยการเขียนขื่อภาพ และตารางให้ลำดับตัวเลข โดยไม่ต้องมีคำว่า “ที่” ต่อท้าย
 10. การนำเสนอผลการวิจัย ให้เขียนบรรยายข้อมูลที่อยู่ในตารางหรือภาพก่อนการนำเสนอตารางหรือภาพ สำหรับตัวเลขที่เป็นทศนิยมให้ใช้ตำแหน่งทศนิยมที่เท่ากันทั้งบทความ
 11. ตัวอักษรสัญลักษณ์ทางสถิติที่เป็นภาษาอังกฤษให้ทำเป็นตัวเอียง เช่น r, t, M, SD, df
 12. การอ้างอิงในเนื้อหาและเอกสารอ้างอิง จัดทำตามรูปแบบของ APA(6th Edition)

การส่งบทความ

การส่งบทความ ผู้แต่งสามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ใน วารสารจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง ถึง กองบรรณาธิการ วารสารจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉบับพิมพ์ ประกอบด้วย
  1. บทความจำนวน 1 ชุด พร้อมแนบ CD ไฟล์
  2. แบบเสนอบทความ (ในกรณีเป็นนิสิต/นักศึกษา ต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษารับรองในแบบฟอร์มคำรับรองอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด) จำนวน 1 ชุด
  3. แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 2. ส่งไฟล์ทางอีเมล ถึง kujapsy@gmail.com ประกอบด้วย
  1. ไฟล์บทความ 2 รูปแบบ คือword (.docx หรือ .doc) และ PDF
  2. ไฟล์แบบเสนอบทความที่ได้รับการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว(ในกรณีเป็นนิสิต/นักศึกษา ต้องแนบไฟล์แบบฟอร์มคำรับรองอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย)*
  3. แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (ถ้ามี)ที่ได้รับการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว*
   * หมายเหตุ ไฟล์แนบให้ใช้รูปแบบ .jpg หรือ .bmp หรือ PDF โดยตั้งชื่อไฟล์ให้เข้าใจง่าย

กระบวนการการพิจารณา

นับตั้งแต่กองบรรณาธิการได้รับบทความ กระทั่งแจ้งผลการพิจารณา รวมถึงส่งหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ไปยังผู้แต่ง ใช้ระยะเวลารวมไม่เกิน 60 วัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

กระบวนการการพิจารณา

ระยะเวลา

กองบรรณาธิการพิจารณาบทความในเบื้องต้น และแจ้งผลการพิจารณา

กลับไปยังผู้แต่ง พร้อมกับส่งบทความไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน*

7 วัน (นับจากวันที่ได้รับเอกสาร)

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและส่งผลการพิจารณากลับมายังกองบรรณาธิการ

30 วัน

กองบรรณาธิการส่งผลการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิกลับไปยังผู้แต่งเพื่อดำเนินการแก้ไขครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) และส่งบทความ (ฉบับแก้ไข) กลับมายังกองบรรณาธิการ

15 วัน

กองบรรณาธิการพิจารณาบทความขั้นสุดท้าย และแจ้งผลการพิจารณา รวมส่งถึงหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ไปยังผู้แต่ง

8 วัน

รวม

60 วัน

*ถ้าผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านไม่สอดคล้องกัน ทางกองบรรณาธิการจะตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มอีกหนึ่งคนเพื่อเป็นผู้กลั่นกรองบทความคนที่ 3 ต่อไปและจะสรุปผลการประเมินตามเสียงข้างมาก
สำหรับบทความที่ได้รับการพิจารณาไม่ให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนต้นฉบับพิมพ์ และแผ่นบันทึกข้อมูล ตลอดจนเอกสารอื่นใด ที่ผู้แต่งได้แนบมาเพื่อรับการพิจารณา
ทั้งนี้ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชี้ขาดปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น และให้ถือผลการพิจารณาของกองบรรณาธิการเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการ วารสารจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อยู่ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2561-3480
อีเมล kujapsy@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/KUAppliedPsychology/

ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง

หนังสือ
Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
Chaiken, S., & Trope, Y. (Eds.) (1999). Dual-process theories in socialpsychology. New York: Guilford.

วิทยานิพนธ์
ทิพย์นภา หวนสุริยา. (2547). อิทธิพลของกลุ่มทีมที่มีองค์ประกอบความเป็นกลุ่มน้อยที่สุดต่อความลำเอียงระหว่างกลุ่มที่วัดโดยตรงและโดยนัยและการประเมินคุณภาพผลงาน ของสมาชิกกลุ่มตนและกลุ่มอื่นในผู้ที่มีความต้องการทางปัญญาสูงและต่ำ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บทความวิจัย
Galinsky, A. D., & Moskowitz, G. B. (2000). Perspective-taking: Decreasing stereotype expression, stereotype accessibility, and in-group favoritism. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 708-724.
Oaksford, M., Morris, F., Grainger, B., & Williams, J. M. G. (1996). Mood,reasoning, and central executive processes. Journal of ExperimentalPsychology: Learning, Memory, and Cognition, 22, 476–492.
บทความที่เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ
Dovidio, J. F., Hewstone, M., Glick, P., & Esses, V. M. (2010). Prejudice, stereotyping, and discrimination: Theoretical and empirical overview. In J. F. Dovidio, M. Hewstone, P. Glick, & V. M. Esses, Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination (pp. 3-28). London: Sage.
สื่ออิเล็กทรอนิคส์
Rampersad, T. (2005, June 8). Re: Traditional knowledge and traditionalcultural expressions [Online forum comment]. Retrieved from http://www.wipo.int/roller/comments/ipisforum/Weblog/theme_eight_how_can_cultural#comments
Notyon, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a light switch [Video file]. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs

ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์บทความ

 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงานและความผูกพันในงาน
The Relationships between Job Characteristics and Work Engagement

 

นรุตม์ พรประสิทธิ์ และ เอื้ออนุช ถนอมวงษ์
Narut Pornprasit and Ueaanut Tanomwong

 

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงาน และความผูกพันในงานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา…

1 ตำแหน่งทางวิชาการ สถานที่ทำงาน และ email address

2 ตำแหน่งทางวิชาการ สถานที่ทำงาน และ email address

 

คำสำคัญ คุณลักษณะของงาน ความผูกพันในงาน

Abstact
The purposes of the study of the relationships between job characteristics and work engagement were as follows…

Keywords job characteristics, work engagement

บทนำ
ปัจจุบันรูปแบบการบริหารภายในองค์การได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีรูปแบบการบริหารโดยเน้นการสั่งการและควบคุม…
วิธีการ
       กลุ่มตัวอย่าง
       เครื่องมือ
ผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัย
สรุป
เอกสารอ้างอิง