องค์การแห่งการเรียนรู้ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรม การสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง

Download

- Stars (0)

Last Updated: 25-07-2018 15:46

DescriptionPreviewVersions
5914850215 นางสาวสมธนา ปัญญาดิลก องค์การแห่งการเรียนรู้ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรม

การสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง

รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล

 

Leave a Reply