ยินดีต้อนรับสู่

ภาควิชาจิตวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตลอดระยะเวลากว่า 48 ปีที่ผ่านมา ภาควิชาจิตวิทยาได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตออกไปทำงานรับใช้สังคมในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตามความเชี่ยวชาญที่ได้ศึกษาในแต่ละสาขา ภาควิชาจิตวิทยาดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ซึ่งประกอบด้วย 4 สาขา ได้แก่ จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยผู้เรียนในหลักสูตรฯ จะได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามสาขาที่ได้เลือกเรียน โดยผ่านการเรียนการสอนในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน และการฝึกงาน รวมไปถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสู่การปฏิบัติจริง

สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาดำเนินการจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ นอกจากนี้  ในปีการศึกษา 2566 ภาควิชาจิตวิทยาจะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน

ภาควิชาจิตวิทยายังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรด้านจิตวิทยาที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของภาควิชาจิตวิทยาสร้างสรรค์งานวิจัยและบริการวิขาการ เพื่อสร้างความเข็มแข็งในศาสตร์จิตวิทยาต่อไป

อ.ดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

ปรัชญาของหลักสูตร

ภาควิชาจิตวิทยาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา โดยพัฒนาผู้เรียนตามปรัชญาของหลักสูตร เพื่อ “ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะในการทำงานด้านจิตวิทยา” โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีมาตรฐาน

มีความพร้อมในการทำงาน และ/หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี

ตรวจสอบตาราง

ปฏิทินและกิจกรรม

ภาควิชาจิตวิทยา

สาขาวิชา

สาขาจิตวิทยาคลินิก
(Clinical Psychology)

ศึกษาเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุคคลที่มีสุขภาพจิตผิดปกติให้คืนสู่สภาพจิตใจที่สมบูรณ์และปรับตัวเข้ากับสังคมด้วยความสุข โดยเนื้อหาของการศึกษาจะประกอบด้วยการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา การบำบัดทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต

สาขาจิตวิทยาชุมชน
(Community Psychology)

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในชุมชน กลวิธีต่างๆ ในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ ปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)

ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่จนถึงวัยชรา ตลอดจนการเตรียมตัวตาย และการส่งเสริมพัฒนาการของบุคคลทุกช่วงวัย

สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
(Industrial and Organizational Psychology)

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในการทำงานในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา ภาคพิเศษ*
หลักสูตรและผู้สอนคนเดียวกับภาคปกติ มีทั้งเวลาทำการ (8.30-16.30 น.) และนอกเวลาทำการ (16.30-20.00 น.) รายละเอียดการสมัคร online การเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

*รายละเอียดต่าง ๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติม

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารจากภาควิชาจิตวิทยา โดยกรอกอีเมล์ของท่านด้านล่าง

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 

สมัครแอดมิชชั่น

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแอดมิชชั่น, โควต้าต่างๆ,
และโครงการผู้มีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนดี) ได้แล้ววันนี้

เพิ่มเติม