March 1, 2017

Day

ศึกษาอารมณ์เจ้าตัวเล็ก กับ อ.ดร.รัก ชุณหกาญจน์ อ.ดร. รัก ชุณหกาญจน์ได้ให้ข้อเสนอแนะถึงวิธีการศึกษาอารมณ์ของเด็ก ในรายการคิดส์ ดีแฟมิลี่ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
Read More