image_pdfimage_print
การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตจิตวิทยา ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการฯ-ครั้งที่-3-ปี-2564Download
Read More
การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตจิตวิทยา ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตจิตวิทยา ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านทาง Youtube channel: HUSO V_channel ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 63 เป็นต้นไปจ้า VRU-proceeding-กลุ่มสังคมศาสตร์-18-07-20Download
Read More