อ.ดร.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์

อาจารย์

การศึกษา

  • วท.บ (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
  • วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548
  • ปร.ด. (สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560

งานแต่งเรียบเรียง
  • การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน ปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา”(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  • พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานวิจัย
  • โครงการวิจัยและประเมินผล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) , 2557

วิชาที่สอน

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (01459101) จิตวิทยาทั่วไป (01459111) สรีรจิตวิทยา (01459222) จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น (01459241) จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับจิตวิทยาคลินิก (01459243) การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก I (01459441) ประสาทจิตวิทยา (01459444) สัมมนา (01459497) ปัญหาพิเศษ (01459498) การฝึกงาน (01459499)

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 3 อาคาร 2 ห้อง 308

โทร 02-561-3480 ต่อ 723

fsocant@ku.ac.th