รศ.ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน

รองศาสตราจารย์

การศึกษา

ศษ.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532 กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว),มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541 กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548

งานแต่งเรียบเรียง
 • การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต: หน่วยที่ 8 ทักษะชีวิตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต, 2558
 • การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ, 2559
ผลงานวิจัย
   • ความฉลาดทางจริยธรรม แรงจูงใจภายใน มิตรภาพ และการเรียนรู้ แบบกำกับตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล 2559
  • การสนับสนุนทางสังคม การเผชิญปัญหา และความพร้อมทางอาชีพ ของนักเรียนอาชีวศึกษา 2559
   สุขภาพจิตแนวพุธของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559
   การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม 2561
   ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ความผาสุกทางจิตใจ และความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 2561
   การสังเคราะห์การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน: บูรณาการความรู้จิตวิทยาชุมชนสู่การบริการสังคมสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2562
   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งในการมองโลกของวัยรุ่นในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 2562
   ต้นทุนชีวิต การพัฒนาตนเอง ทักษะทางสังคม และวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 2562
   ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้พลังอำนาจและการรับรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยางที่จมูกของญาติผู้ดูแล 2562
   ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ และความฉลาดทางอารมณ์ ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562
   ผลของโปรแกรมบูรณาการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อความเครียดในสตรีมีครรภ์ไม่พึงประสงค์ 2562
   ความสามารถในการดูแลตนเอง คุณภาพชีวิต และความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง ของสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี 2562
   การสนับสนุนทางสังคม ความสุขในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 2562
   ภาวะผู้นำ การดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ และจิตอาสาของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬารลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562
   การศึกษาความสัมพันธ์ของต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต และการสร้างเสริมพลังอำนาจในผู้ดุแลผู้ป่วยซึมเศร้า 2562
   การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง 2563
   การรับรู้ความสามารถในตนเอง การเสริมสร้างพลังอำนาจ และความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2563
   ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความพึงพอใจในชีวิต และความผาสุกทางจิตวิญญาณของผุ้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุที่ศูนย์บริการสาธารณสุข64 คลองสามวา 2563
   The Relationship between Resilience Quotient, Social Support and Spiritual Well-Being of Caregivers of Patients with Hemiplegia 2020
   สัมพันธภาพในครอบครัว ความฉลาดทางจริยธรรม การเผชิญความเครียด และความผาสุกทางใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2563
   การพัฒนาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของนิสิตจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม 2563
   การกำกับตนเอง ความสุขในการทำงาน และความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพ 2564
   การศึกษาภูมิปัญญาผู้สูงวัยสืบสานคุณค่ามรดกไทยให้ยั่งยืน : กรณีศึกษาตำบลบางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี 2564
   ความมั่นคงทางอารมณ์ ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การเสริมสร้างพลังอำนาจ และความสุขในการทำงานของครูในโรงเรียนเอกชนสายสามัญ ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 2564
ผลงานเรียบเรียง ทักษะชีวิตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต หน่วยที่ 8 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 2558 จิตวิทยาการให้คำปรึกษาในชุมชน :แนวคิดสู่การปฏิบัติ 2563

วิชาที่สอน

จิตวิทยาทั่วไป (01459111) สุขภาพจิต (01459232) จิตวิทยาการแนะแนว (01459331) จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม (01459332) จิตวิทยาการให้คำปรึกษา (01459333) จิตวิทยาการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม (01459435) จิตวิทยาครอบครัว (01474583) จิตวิทยาการให้คำปรึกษาในชุมชน (01474523)

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ 1 ชั้น 3 อาคาร 2 ห้อง 301

โทร 02-561-3480 ต่อ 718

fsoctpw@ku.ac.th