ผศ.ดร. ถวัลย์ เนียมทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา

วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527

วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530

ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ )มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536

บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540

ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549

ผลงานวิจัย

วิชาที่สอน

ปริญญาตรี

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (01459101)

จิตวิทยาทั่วไป (01459111)

การวัดและทดสอบเบื้องต้นทางจิตวิทยา (01459321)

จิตวิทยาการจูงใจ (01459373)

กระบวนการกลุ่มเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (01459472)

จิตวิทยาการฝึกอบรมทางอุตสาหกรรม (01459475)

สุขภาพจิตในการทำงาน (01459477)

ปัญหาพิเศษ (01459498) 

การฝึกงาน (01459499)

ปริญญาโท

จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน (01475512)

จิตวิทยาบุคลากร (01475522)

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเชิงกลยุทธ์ (01475524)

การวิเคราะห์งาน (01475527)

การฝึกอบรมและการพัฒนาในองค์การ (01475528)

สัมมนา (01475597)