อ.ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์

อาจารย์

การศึกษา

วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2546 วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549 M.A. (Conflict Analysis and Management) Royal Roads University, Canada, 2553

งานแต่งเรียบเรียง
  • การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ, 2559

วิชาที่สอน

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (01459101) จิตวิทยาทั่วไป (01459111) จิตวิทยาพัฒนาการ (01459261) จิตวิทยาความขัดแย้งทุกช่วงวัย (01459264) จิตวิทยาพฤติกรรมทางเพศ (01459266) การทดสอบทางจิตวิทยาพัฒนาการ (01459362) จิตวิทยาผู้หญิง (01459462) จิตวิทยาปัจฉิมวัย (01459463) การส่งเสริมพัฒนาการสำหรับวัยรุ่นถึงปัจฉิมวัย (01459466) สัมมนา (01459497) ปัญหาพิเศษ (01459498) การฝึกงาน (01459499)

ติดต่อ

สค.1- 310

โทร 02-561-3480 ต่อ 317

fsoctrs@ku.ac.th