ผศ. ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา

วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539

วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543

งานแต่งเรียบเรียง

  • มนุษย์กับสังคม: บทที่ 1 พฤติกรรมมนุษย์, 2559
  • ศิลปะการดำเนินชีวิต: บทที่ 6 ศิลปะการทำงาน, 2559

ผลงานวิจัย

  • ศิรินภา จามรมาน ปัทมา พุ่มมาพันธุ์ ปนัดดา ชำนาญสุข และทรรศนะ ใจชุ่มชื่น. 2543. การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะบุคลิกภาพ รูปแบบการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543, หน้า 441-448.
  • ศิรินภา จามรมาน ปัทมา พุ่มมาพันธุ์ และทรรศนะ ใจชุ่มชื่น. 2546. รูปแบบของกลุ่มเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กรณีศึกษาการลดความวิตกกังวล. เรื่องเต็ม การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41 วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2546.  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546, หน้า 217-224.
  • ศิรินภา จามรมาน ปัทมา พุ่มมาพันธุ์ และทรรศนะ ใจชุ่มชื่น. 2549. รูปแบบของกลุ่มเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กรณีศึกษาการต้านสังคม. เรื่องเต็ม การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 วันที่ 30 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2549. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549, หน้า 319-326.
  • ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น ศิรินภา จามรมาน และมฑิรุธ มุ่งถิ่น.2549. บุคลิกภาพ ความคาดหวังต่อการปรับตัวทางสังคม และการปรับตัวทางสังคมของนิสิตเตรียมแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. เรื่องเต็ม การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45วันที่ 30 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2550. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550, หน้า 706-713.

วิชาที่สอน

จิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย์ (01459102)

จิตวิทยาทั่วไป (01459111)

จิตวิทยาการทดลอง (01459226)

จิตวิทยาบุคลากรเบื้องต้น (01459272)

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน (01459375) 

สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา (01459391)

จิตวิทยาสังคมในการทำงาน (01459473)

จิตวิทยาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน (01459479)

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ อาคารสังคมศาสตร์ 1 ชั้น 3 ห้อง 306

โทร 02-561-3480 ต่อ 320

fsoctnj@ku.ac.th