ผศ.ดร. ศยามล เอกะกุลานันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา

วท.บ. (จิตวิทยา)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538

วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551

ผลงานวิจัย

  • Work Behaviors Based on Sufficiency Economy Philosophy Meaning, Enhancing and Consequences to Employee and Organization: Perspectives of Employees in Factories of Automotive Parts Manufacturing Industry in Thailand, 2556

  • Proactive Personality, Perceived Psychological Empowerment, Decision Making Ability and Learning Organization Affectiong Job Performance of First-Level Supervisors at the Automobile Assembly Plant, 2557

  • Drinking Pattern and Job Performance of Operational Staff in Industrial Workplace, 2558

วิชาที่สอน

จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารในองค์การ (01459376)

จิตวิทยาสังคม (01459451)

จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารและการชักชวน (01459454)

จิตวิทยาการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์การ (01459478)

ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางจิตวิทยา (01459491)

ปัญหาพิเศษ (01459498)

การฝึกงาน (01459499)

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 3 อาคาร 2 ห้อง 324

โทร 02-561-3480 ต่อ 171

fsocsma@ku.ac.th