นางสาวเสาวภา ณ นคร

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

การศึกษา

ศศ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิชาที่สอน