อ.ดร. สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล

อาจารย์

การศึกษา

วท.บ.(จิตวิทยา; วิชาโท ภาษาฝรั่งเศส)มหาวิทยาลัยบูรพา

วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย:วิชาชีพ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปร.ด.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รางวัลและเกียรติยศ

  • รางวัล Distinguished Paper Award จากการนำเสนอผลงานวิจัย 2012 International Symposium on Educational and Psychology.
  • รางวัลเกียรติยศ “นิสิตที่ได้รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ” ประจำปีการศึกษา 2554 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิจัย

  • สายทิพย์  เหล่าทองมีสกุล ภาวิตา มณีมัย และ ศจีมาจ ณ วิเชียร.  2556.  การทดลองผลกระทบของการชมเชยที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและผลิตภาพ.

  • ศยามล เอกะกุลานันต์, อารีกุล พวงสุวรรณ, สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล และ สุรศักดิ์ ไชยสงค์. 2557. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และดัชนีมวลกายที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตกลุ่มยางและพลาสติก.

  • วิมล เหมือนคิด, ภาวิตา มณีมัย, สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุลและ ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ. 2557. การเขียนการสอนแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อคุณธรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

วิชาที่สอน

การให้การปรึกษาในการทำงาน

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

ติดต่อ

คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 311

โทร 02-561-3480 ต่อ 323

saitib.l@ku.th