รศ.ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล

รองศาสตราจารย์

การศึกษา

วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531

วท.ม. (จิตวิทยอุตสาหกรรม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543

รางวัลและเกียรติยศ

 • รางวัลงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2555 2556 และ 2558 ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รางวัลดีเยี่ยม เรื่อง "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานและความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน" ในโครงการประกวด บทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รางวัลชมเชย เรื่อง “ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในการทำงาน ผลการปฏิบัติงานและบรรษัทภิบาล" ในโครงการประกวด บทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • โล่เกียรติคุณ นราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2557

งานแต่งเรียบเรียง

 • ภาวะผู้นำ: ทฤษฎี การวิจัยและแนวทางสู่การพัฒนา, (พิมพ์ครั้งที่ 3, พ.ศ. 2559)
 • มนุษยสัมพันธ์: พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ (พิมพ์ครั้งที่ 3, พ.ศ. 2554)
ผลงานวิจัย
 • ธรรมาภิบาลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย  ,2551
 • การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนา,2553
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานและความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน, 2555
 • ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และบรรษัทภิบาล, 2555
 • Leadership of Entrepreneurs: Structural Relationship among Psychological Characteristics, Teamwork, and Success in Business, 2556
 • อิทธิพลของจิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และภาวะผู้นำที่มีต่อผลลัพธ์ขององค์การ,2558
 • พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้มีส่วนได้เสีย: จังหวัดราชบุรี ,2559

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • เป็นอาจารย์ประจำในสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบันสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สอนในระดับปริญญาโทในสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเช่นวิชาการทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา    (Psychological Testing and Measurement)จิตวิทยาองค์การ (Organizational Psychology)ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Research Methods in Industrial and Organizational Psychology)ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา (Leadership for Change and Development)
 • สอนในระดับปริญญาตรีในสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เช่นวิชามนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน (Human Relations at Work) การทดสอบในวงการอุตสาหกรรม (Psychological Test in Industry)จิตวิทยาการพัฒนาภาวะผู้นำ (Psychology of Leadership Development) จิตวิทยาสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Psychology for Modern Human Resource Management)
 • สอนระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิชาภาวะผู้นำและประสิทธิผลของกลุ่ม (Leadership and Group Effectiveness)
 • เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆเช่นการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง(Transformational Leadership)สำหรับผู้บริหารการพัฒนาภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้(Servant Leadership) การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเป็นผู้บริหารมืออาชีพการพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม จิตวิทยาการบริหารการพัฒนาเชาวน์อารมณ์สำหรับผู้บริหารฯลฯทั้งในภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชน เช่น บริษัทในเครือซีพีออลล์จำกัด(มหาชน)บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด(มหาชน) บริษัทออลล์เทรนนิ่งจำกัดบริษัทในเครือปูนซิเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน) บริษัทคิงเพาเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด บริษัทซัมมิทโอโตบอดี้อินดัสตรีจำกัดบริษัทตรีเพชรอีซุซุจำกัดโรงพยาบาลเซนหลุยส์ฯลฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการฟ้านครหลวง การประปานครหลวงสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงานก.พ. กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิตกรมควบคุมโรค สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯลฯ

วิชาที่สอน

การทดสอบในวงการอุตสาหกรรม (01459476)

มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน (01459378)

จิตวิทยาสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (01459372)

จิตวิทยาการพัฒนาภาวะผู้นำ (01459374)

เรื่องเฉพาะทางจิตวิทยา (01459496)

ปัญหาพิเศษ (01459498)

การฝึกงาน (01459499)

การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา (01475526)

จิตวิทยาองค์การ (01475531)

ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (01475591)

ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา (01475534)

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 3 อาคาร 2 ห้อง 328

โทร 02-561-3480 ต่อ 319

Rattigorn.c@ku.ac.th