อ.พลอยวไล ทองรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา

วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานแต่งเรียบเรียง
  • มนุษย์กับสังคม: บทที่ 1 พฤติกรรมมนุษย์, 2559
ผลงานวิจัย
  • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558
  • การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559

วิชาที่สอน

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (01459101) จิตวิทยาทั่วไป (01459111) จิตวิทยาการเรียนรู้ (01459224) จิตวิทยาวัยรุ่น (01459263) การส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกในเด็กและครอบครัว (01459366) โรคที่มีผลต่อพัฒนาการมนุษย์ (01459465) การส่งเสริมพัฒนาการสำหรับวัยรุ่นถึงปัจฉิมวัย (01459466) สัมมนา (01459497) ปัญหาพิเศษ (01459498) การฝึกงาน (01459499)

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ อาคารสังคมศาสตร์ 1 ชั้น 3 ห้อง 307

โทร 02-561-3480 ต่อ 324

fsocplk@ku.ac.th