พันตรีหญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา

วท.บ (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531 วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553

ผลงานวิจัย
  • การวิจัยภูมิปัญญาไทยในโครงการ หกสิบปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี ผู้นำศาสตร์ “การพัฒนาสังคม”, 2545
  • การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนา, 2553
  • ความสุขและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรไทย, 2557
  • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558
  • การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558
  • พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้มีส่วนได้เสีย: จังหวัดราชบุรี, 2559
รางวัลและเกียรติยศ
  • รางวัลงานวิจัยและบริการวิชาการ ประเภทกรรมการบริการวิชาการภายนอก (2555 – 2558)

วิชาที่สอน

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (01459101) จิตวิทยาทั่วไป (01459111) จิตวิทยาบุคลิกภาพ (01459227) จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น (01459241) จิตวิทยาอปกติเบื้องต้น (01459242) การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก II (01459442) สัมมนา (01459497) ปัญหาพิเศษ (01459498) การฝึกงาน (01459499)

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ อาคารสังคมศาสตร์ 1 ชั้น 3 ห้อง 308

โทร 02-561-3480 ต่อ 315

panomporn.p@ku.ac.th

pphoomchan@yahoo.com