ผศ.ดร.น.ท.หญิง งามลมัย ผิวเหลือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา

  • วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528
  • สค.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532
  • M.A. (Human Resource Development) The Ohio State University, U.S.A., 2539
  • ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545

ผลงานวิจัย
  • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเอื้อเฟื้อเพื่อธำรงรักษาวัฒนธรรมโบราณสถานมรดกโลกของนักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2556
  • อิทธิพลของการมีส่วนร่วมกิจกรรมนิสิต การสนับสนุนทางสังคม ความเชื่ออำนาจความคุมตนเอง และลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่มีต่อพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556
  • อิทธิพลของบุคลิกภาพ การขัดเกลาทางสังคม และความไว้วางใจที่มีต่อความศรัทธาผู้นำทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556
  • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2558
  • การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559

วิชาที่สอน

จิตวิทยาทั่วไป (01459111) จิตพยาธิวิทยา (01459235) การฝึกอบรมทางจิตวิทยาชุมชน (01459431) จิตวิทยาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (01459433) ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางจิตวิทยา (01459491) สัมมนา (01459497) ปัญหาพิเศษ (01459498) การฝึกงาน (01459499)

ติดต่อ

โทร 02-561-3480 ต่อ 730,442

fsocnmp@ku.ac.th