อ. ดร. นรุตม์ พรประสิทธิ์

อาจารย์

การศึกษา

 • ศศ.ด. จิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
 • ศศ.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553
 • วท.บ. จิตวิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547

ผลงาน
 • Pornprasit, N., & Boonyasiriwat, W. (in press). The effects of perspective-taking on prejudice reduction among Thais: The moderating role of relational self-esteem. Kasetsart Journal of Social Sciences. doi:10.1016/j.kjss.2018.02.012
 • นรุตม์ พรประสิทธิ์, สุภาพร สารเรือน, รัตนาภรณ์ ปัตลา, และวัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์. (2559, มีนาคม) อิทธิพลของเจตคติต่อเพศชายแบบแยกขั้วที่มีต่อการกระทำเพื่อกลุ่มของผู้หญิง: บทบาทการเป็นตัวแปรส่งผ่านของการรับรู้เกี่ยวกับบทบาททางเพศ, รายงานสืบเนื่องจากการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาภาคโปสเตอร์ ประจำปี 2559, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย.
 • Boonyasiriwat, W., Pornprasit, N., Chaiwiroj, C., & Sanruan, S. (2013, August). Predicting intention to offer healthy foods to Buddhist monks in Thailand using the theory of planned behavior, self-efficacy, and prosocial motivations. Paper presented at the 10th Biennial Conference of the Asian Association of Social Psychology, Yogyakarta, Indonesia.
สาขาที่เชียวชาญ
 • เจตคติ (attitude)
 • อคติ (prejudice)
 • การลดอคติ (prejudice reduction)
 • วยาคติ (ageism)
 • พฤติกรรมเอื้อประโยชน์ต่อสังคม (prosocial behavior)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม (intergroup relations)
 • การมองจากมุมของผู้อื่น (perspective-taking)
รางวัลและเกียรติยศ
 • รางวัลชมเชย บทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 ระดับชาติ สาขาพัฒนาสังคม (สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์)

วิชาที่สอน

 • จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (01459101)
 • จิตวิทยาทั่วไป (01459111)
 • จิตวิทยาความสัมพันธ์ของมนุษย์ (01459233)
 • จิตพยาธิวิทยา (01459235)
 • จิตวิทยาการปรับตัวของมนุษย์ (01459335)
 • จิตวิทยาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (01459457)
 • สัมมนา (01459497)
 • ปัญหาพิเศษ (01459498)
 • การฝึกงาน (01459499)
 • การรู้คิดและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (01474521)
 • จิตวิทยาการโน้มน้าวจิตใจและการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นในชุมชน (01474522)