อ.นฤมล เพ็ชรทิพย์

อาจารย์

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2547

Master of Arts in Conflict Analysis and Management, Royal Roads University, Canada, 2553

งานแต่งเรียบเรียง
  • นฤมล เพ็ชรทิพย์. 2559. หน่วยที่ 14 จิตวิทยากับการทำงาน. ในคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาจิตทยาเพื่อการดำรงชีวิต. (บรรณาธิการ). จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ผลงานวิจัย
  • Petchthip, N. and W. Boonsathorn. 2010. “Enhancing Quality of Work Life though Competence Conflict Management: the Perception of Competence of Human Resource Officers in Thailand.” The 10th ISQOLS International Conference Bangkok, Thailand, December 8-11, 2010.

วิชาที่สอน

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (01459101)

จิตวิทยาทั่วไป (01459111)

จิตวิทยาทัศนคติในการทำงาน (01459273)

จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล (01459428)

จิตวิทยาความขัดแย้งและการประนีประนอม (01459379)

สัมมนา (0145497)

ปัญหาพิเศษ (01459498)

การฝึกงาน (01459499)

จิตวิทยาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา (01459535)

จิตวิทยากับการจัดการความขัดแย้ง (01459541)

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ อาคารสังคมศาสตร์ 1 ชั้น 3 ห้อง 309

โทร 02-561-3480 ต่อ 341

fsocnmpe@ku.ac.th