ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี

อาจารย์

การศึกษา

วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547 ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553

งานแต่งเรียบเรียง
  • การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต: หน่วยที่15 สังคมและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต, 2558
  • การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ, 2559
ผลงานวิจัย
  • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558
  • ทัศนคติและพฤติกรรมเอื้อเฟื้อต่อผู้สูงอายุของนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558
  • การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559
  • Sensation Seeking, Social Comparison and Online Social Networking Usage Behavior of Undergraduate Students at Kasetsart University, 2559
รางวัลและเกียรติยศ
  • รางวัลงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2558
  • รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 54 สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาที่สอน

การรู้สึกและการรับรู้ (01459225) จิตวิทยาเด็กพิเศษ (01459234) กลุ่มสัมพันธ์ (01459334) จิตวิทยาเพศภาวะและสังคม (01459338) จิตวิทยาช่วงวิกฤติของวัย (01459339) จิตวิทยามนุษยนิยม (01459425)

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 3 อาคาร 2 ห้อง 314/1

โทร 02-561-3480 ต่อ 552

fsoccks@ku.ac.th