อ. ดร. สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์

อาจารย์

การศึกษา

 • วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยม อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549
 • วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
 • ปร.ด. (การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558

บทความวิชาการ
 • สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์(2560). การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการวัดด้านเจตพิสัย. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช30(2), 5-20.  
บทความวิจัย
 • จิราพร เวชวงศ์ และสุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์. (2560). ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของนิสิตระดับปริญญาตรี. วารสารวิจัยรำไพพรรณี, 11(2), 25-33. 
 • กุลชญา ภาหินโคกสูง, สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์ และเสรี ชัดแช้ม. (2560). การวิเคราะห์ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย. วารสารชุมชนวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 11(2), 73-85. 
 • สุวภา บุญอุไร, สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์ และพูลพงศ์ สุขสว่าง. (2561). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการกินตามอารมณ์ของผู้ปกครองที่มีต่อการกินตามอารมณ์ของเด็กปฐมวัยโดยมีการกำกับตนเองของเด็กเป็นตัวแปรกำกับ. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้11(1), 21-29. 
 • ปิยะทิพย์ ประดุจพรม, พัชรา สิริวัฒนเกตุ, วิระญา กิจรัตน์, มาณวิกา ศรีวรรณา, สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์ และชัยยา น้อยนารถ. (2561). การพัฒนาและการตรวจสอบคุณสมบัติทางการวัดของมาตรวัดความเจริญงอกงามสำหรับนิสิตปริญญาตรี. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 11(1), 59-66. 
 • สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์. (2563). การสังเคราะห์ความหมาย องค์ประกอบ และตัวชี้วัดของทักษะการรู้ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, 10(1), 82-97 

วิชาที่สอน

 • 01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
 • 01459111 จิตวิทยาทั่วไป
 • 01459228 จิตวิทยาการรู้คิด
 • 01459243 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับจิตวิทยาคลินิก
 • 01459345 จิตเภสัชวิทยา
 • 01459491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางจิตวิทยา
 • 01459497 สัมมนา
 • 01459498 ปัญหาพิเศษ
 • 01459499 การฝึกงาน
 • 01459449 การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิกเพื่อการสอบใบประกอบโรคศิลปะ
ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 3 อาคาร 2 ห้อง 314/1

โทร 02-561-3480 ต่อ 254

fsocsas@ku.ac.th