อ. ดร. ปองกมล สุรัตน์

อาจารย์

การศึกษา

 • ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2560
 • วท.ม. (พัฒนาการมนุษย์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
 • วท.บ. จิตวิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550

บทความวิจัย
 • Poohongthong, C., Surat, P., & Sutipan, P. (2014). A Study on the Relationships between Ethical Leadership, Work-life Balance, Organizational Socialization, and Organizational Citizenship Behavior of Teachers in Northern Thailand. The Journal of Behavioral Science, 9(2), 17-28.
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 • Surat, P. (2010, August).  Unaware Violence: Case Studies of Cyber Bullying in Thai Adolescents. Paper presented at the 4 th International Conference on Reproductive Health and Social Sciences Research held on 6 August 2010 at Royal River Hotel, Thailand
การประชุมวิชาการระดับชาติ
 • ณัฐมล เกียรติกอบชัย, สิรีธร สาธรราษฎร์, พลอยวไล ทองรักษ์, รัก ชุณหกาญจน์, ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์,
 • ปองกมล สุรัตน์ และวิริยาภรณ์ อุดมระติ. (2563). คนต่างวัยกับการยอมรับความหลากหลายทางเพศ. ในรายงานการประชุมวิชาการและ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2563, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย. 22 ตุลาคม 2563
 • กุลนัฐ นิพัทธ์โยธิน, พลอยวไล ทองรักษ์, ปองกมล สุรัตน์, รัก ชุณหกาญจน์, ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, และ วิริยาภรณ์ อุดมระติ. (2562). การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุใน หมู่บ้านลับแลง อำเภอสอง จังหวัดแพร่, น. 79-87. ในรายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย. 24 มิถุนายน 2562.
 • ธนัสนันท์ วิชัยดิษฐ์, ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, รัก ชุณหกาญจน์, พลอยวไล ทองรักษ์, และ ปองกมล สุรัตน์. (2562). หนังตะลุง: อิทธิพลต่อพัฒนาการมนุษย์, น. 101-111. ในรายงานการประชุมวิชาการและ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย. 24 มิถุนายน 2562.
หนังสือ/ตำรา
 • เอกภพ สิทธิวรรณธนะ, ปองกมล สุรัตน์,  ฐนิดา อภิชนะกุลชัย, และ อัจฉรา ตะนะสุข. (บรรณาธิการ). (2562). ชุมชนกรุณา: นิมิตใหม่ของสังคมไทย. กรุงเทพ: โรงพิมพ์สามลดา.
 • เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี, ปองกมล สุรัตน์. (2558). Advance Care Plan แผนที่ชีวิต การวางแผนระยะท้ายของ ชีวิตล่วงหน้า. กรุงเทพฯ: สํานักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

วิชาที่สอน

 • 01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
 • 01459111 จิตวิทยาทั่วไป
 • 01459261 จิตวิทยาพัฒนาการ
 • 01459267 จิตวิทยาเชิงบวกทุกช่วงวัย
 • 01459324 แนวความคิดทางจิตวิทยา
 • 01459463 จิตวิทยาปัจฉิมวัย
 • 01459491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางจิตวิทยา
 • 01459497 สัมมนา
 • 01459498 ปัญหาพิเศษ
 • 01459499 การฝึกงาน
ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์  ชั้น 5 อาคาร 3

โทร 02-561-3480 ต่อ 723

fsocpms@ku.ac.th