Thailand National Conference On Psychology 2018

Start Time

6 กรกฎาคม 2561
9.00 น.

End Time

6 กรกฎาคม 2561
16.00 น.

Location

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ดินแดง กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561
หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา
Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2018):
(Harmony Diversity in Psychology Perspective)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญสำหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกทางวิชาการ ในปี พ.ศ. 2559 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ริเริ่มโครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาขึ้น โดยสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านจิตวิทยาของประเทศไทยอีก 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาเป็นครั้งแรก (TNCP 2016) ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา (TNCP 2017) ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากสถาบันเครือข่าย 5 สถาบัน จากการจัดโครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาทั้งสองครั้งที่ผ่านมา สามารถระดมสมองและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ และผู้ศึกษาทางจิตวิทยาในทุกแขนง รวมทั้งนักวิชาการในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี