โครงการ Get a Grip To Success #4

Start Time

28 เมษายน 2561

End Time

29 เมษายน 2561

โครงการดีๆ สำหรับนิสิตจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขา ภาควิชาจิตวิทยาจะจัดกิจกรรม Get a Grip to Success ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต รวมทั้งกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษา ในวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี