จิตวิทยา คือ ศาสตร์ ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน การศึกษาทางด้านจิตวิทยาเป็นการศึกษาถึงความคิด จิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์
อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ อันจะนำไปใช้ในการอธิบาย ทำนาย รวมถึงควบคุมความคิดและ
พฤติกรรมของมนุษย์ได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อการบำบัดรักษา การป้องกันและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตและจิตใจที่ดียิ่งขึ้น
จิตวิทยา คือ
ศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน
Take A Tour
มาเรียนรู้ใน 4 สาขาของภาควิชา จิตวิทยาที่โดดเด่นเฉพาะตัว ภาควิชาจิตวิทยาได้เปิดทำการเรียนการสอนใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาจิตวิทยาคลินิก
จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ทั้ง 4
สาขามีพื้นฐานการเรียนเช่นเดียวกัน แต่จะมุ่งเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ด้วยวัตถุประสงค์
ที่แตกต่างกัน เชิญชมเนื้อหาหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาได้ที่
เรียนรู้ 4 สาขาของภาควิชา
จิตวิทยา ที่โดดเด่นเฉพาะตัว
Take A Tour
The World of Psychology เพราะการศึกษาในศาสตร์จิตวิทยา เป็นการศึกษาความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของคน
การได้ทำงานร่วมกับบุคคลอื่น จึงเป็นแบบฝึกหัดอันดีเยี่ยม ดังนั้น นอกจากการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีในห้องเรียนแล้ว นิสิตจิตวิทยาจะได้รับการฝึกฝนด้วยกิจกรรมที่ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ไม่ว่าจะเป็นการจัดฝึกอบรม การลงพื้นที่ เพื่อศึกษาชุมชน การจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ การทำกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์และการเข้าใจผู้ป่วยจิตเวชและที่สำคัญ
คือการฝึกงาน เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจจิตวิทยาทั้งทางด้านความรู้และการปฏิบัติ
The World of Psychology Take A Tour

ปรัชญาของหลักสูตร

ภาควิชาจิตวิทยาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา โดยพัฒนาผู้เรียนตามปรัชญาของหลักสูตร เพื่อ “ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะในการทำงานด้านจิตวิทยา” โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีมาตรฐาน มีความพร้อมในการทำงาน และ/หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี

สารจาก หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตลอดระยะเวลากว่า 48 ปีที่ผ่านมา ภาควิชาจิตวิทยาได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตออกไปทำงานรับใช้สังคมในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตามความเชี่ยวชาญที่ได้ศึกษาในแต่ละสาขา ภาควิชาจิตวิทยาดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ซึ่งประกอบด้วย 4 สาขา ได้แก่ จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยผู้เรียนในหลักสูตรฯ จะได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามสาขาที่ได้เลือกเรียน โดยผ่านการเรียนการสอนในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน และการฝึกงาน รวมไปถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสู่การปฏิบัติจริง

สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาดำเนินการจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ นอกจากนี้  ในปีการศึกษา 2566 ภาควิชาจิตวิทยาจะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน

ภาควิชาจิตวิทยายังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรด้านจิตวิทยาที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของภาควิชาจิตวิทยาสร้างสรรค์งานวิจัยและบริการวิขาการ เพื่อสร้างความเข็มแข็งในศาสตร์จิตวิทยาต่อไป

ผศ. ดร. นรุตม์ พรประสิทธิ์

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

สมัครแอดมิชชั่น

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแอดมิชชั่น, โควต้าต่างๆ,
และโครงการผู้มีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนดี) ได้แล้ววันนี้

สาขาวิชา ภาควิชาจิตวิทยา

สาขาจิตวิทยาคลินิก

ศึกษาเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุคคลที่มีสุขภาพจิตผิดปกติให้คืนสู่สภาพจิตใจที่สมบูรณ์และปรับตัวเข้ากับสังคมด้วยความสุข โดยเนื้อหาของการศึกษาจะประกอบด้วยการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา การบำบัดทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาจิตวิทยาชุมชน

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในชุมชน กลวิธีต่างๆ ในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ ปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ

ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่จนถึงวัยชรา ตลอดจนการเตรียมตัวตาย และการส่งเสริมพัฒนาการของบุคคลทุกช่วงวัย

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในการทำงานในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

รายละเอียดหลักสูตร

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของภาควิชาจิตวิทยา

อ่านบทความทั้งหมด

ปฐมนิเทศ

ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้คณาจารย์และนิสิตปัจจุบันภาควิชาจิตวิทยาได้ร่วมกันต้อนรับและให้ข้อมูลที่สำคัญต่อการวางแผนการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่

TNCP

คณาจารย์และนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ครั้งที่ 8 “เชื่อมผู้คนบนโลกที่เปลี่ยนผ่าน ด้วยศาสตร์แห่งจิตวิทยา” ที่จัดขึ้นในวันที่ 30...

Group Dynamics

ภาควิชาจิตวิทยา และโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา (Group Dynamics) ปีการศึกษา 2566 ในวันที่...

Get A Grip

ภาควิชาจิตวิทยา และโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ จัดโครงการ Get A Grip  to Success 2565...

โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา ภาคพิเศษ*

หลักสูตรและผู้สอนคนเดียวกับภาคปกติ มีทั้งเวลาทำการ (8.30-16.30 น.) และนอกเวลาทำการ (16.30-20.00 น.) รายละเอียดการสมัคร online การเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

*รายละเอียดต่าง ๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง