September 2023

Month

ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้คณาจารย์และนิสิตปัจจุบันภาควิชาจิตวิทยาได้ร่วมกันต้อนรับและให้ข้อมูลที่สำคัญต่อการวางแผนการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่
Read More
คณาจารย์และนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ครั้งที่ 8 “เชื่อมผู้คนบนโลกที่เปลี่ยนผ่าน ด้วยศาสตร์แห่งจิตวิทยา” ที่จัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมกราฟ ในโอกาสนี้ ผศ.ดร. นรุตม์ พรประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชา ได้รับมอบธงภาคี TNCP ต่อจาก อาจารย์ ดร.รังสิมา หอมเศรษฐี หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เจ้าภาพในการจัดงานปีนี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการเป็นเจ้าภาพของการจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ครั้งที่ 9
Read More
ภาควิชาจิตวิทยา และโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา (Group Dynamics) ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ทวาราวดี รีสอร์ท อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น รวมทั้งเป็นโอกาสดีที่นิสิตเรียนรู้และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
Read More
ภาควิชาจิตวิทยา และโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ จัดโครงการ Get A Grip  to Success 2565 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาและก้าวเข้าสู่การทำงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
Read More