ปฐมนิเทศ

ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้คณาจารย์และนิสิตปัจจุบันภาควิชาจิตวิทยาได้ร่วมกันต้อนรับและให้ข้อมูลที่สำคัญต่อการวางแผนการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่

Leave a Reply