h
           
            
  จิตวิทยาอุตสาหกรรม
                                               

  รายละเอียดวิชา

  ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในการทำงานในองต์การทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การสรรหา การคัดเลือก พัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

  แนวทางการประกอบอาชีพ

  นักจิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ทำงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

  ตัวอย่างแผนการศึกษาสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม

  อาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม

ชื่อ- นามสกุล : ทิพทินนา สมุทรานนท์
                      Tiptinna  Smuthraranond
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา : Ph.D.(Development Administration) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
              M.A. (Industrial &Organizational Psychology) Middle Tennessee State               University,U.S.A.
             วท.บ.(จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอน : จิตวิทยาการทำงาน  จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการประนีประนอม  
                    จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
                    จิตวิทยาการบริหารและทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
โทรศัพท์ : 02-561-2522
E-mail : fsoctns@ku.ac.th

H2015

ชื่อ- นามสกุล : จำรอง เงินดี
                      Jumrong Ngerndee
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา : กศ.ม. (จิตวิทยาสังคม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
                   กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(พระนคร)
วิชาที่สอน : จิตวิทยาสังคม วิธีการวิจัยทางจิตวิทยา  สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
            จิตวิทยาสังคมและบุคลิกภาพในการทำงาน  วิธีการวิจัยทางจิตวิทยาทางอุตสาหกรรมและองค์การ
โทรศัพท์ : 02-561-3480 ต่อ 324
E-mail : fsocjrn@ku.ac.th

H2001

ชื่อ- นามสกุล : ถวัลย์ เนียมทรัพย์
                      Tawan Nieamsup
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา : ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
           บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
           ศศ.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
           วท.ม.(จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
           วท.บ.(จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอน : จิตวิทยาทั่วไป  การวัดและทดสอบเบื้องต้นทางจิตวิทยา  จิตวิทยาการจูงใจ กระบวนการกลุ่ม
           จิตวิทยาการฝึกอบรมทางอุตสาหกรรม สุขภาพจิตในการทำงาน
           การฝึกอบรมและการพัฒนาในองค์การ
โทรศัพท์ : 02-561-3480 ต่อ 316      เบอร์ภายใน 1562 ต่อ 316
E-mail : fsoctwn@ku.ac.th

H2014

ชื่อ- นามสกุล : รัตติกรณ์ จงวิศาล
                      Rattigorn Chongvisal
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา : วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
             วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                   วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอน : มนุษยสัมพันธ์    การทดสอบในวงการอุตสาหกรรม  ภาวะผู้นำในองค์การ  จิตวิทยาองค์การ โทรศัพท์ : 02-561-3480 ต่อ 319
E-mail : Rattigorn.c@ku.ac.th

H2016

ชื่อ- นามสกุล : ปนัดดา ชำนาญสุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา :ปร.ด.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา/วิชาที่สอน : จิตวิทยากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จิตวิทยาผู้บริโภคและการโฆษณาเพื่อการตลาด ความผาสุกด้านจิตวิทยาในองค์การ
โทรศัพท์ : 02-561-3480 ต่อ 325 E-mail : fsocpdk@ku.ac.th

H2017

ชื่อ- นามสกุล : ศยามล เอกะกุลานันต์
ตำแหน่ง :อาจารย์
การศึกษา : วท.ด(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                วท.บ.(จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา/วิชาที่สอน: จิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารและชักชวน การตัดสินใจและแก้ปัญหาในองค์กร
โทรศัพท์ : 02-561-3480 ต่อ 717
E-mail : fsocsma@ku.ac.th

H2005

ชื่อ- นามสกุล : ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น
                      Tassana Jaichumchuen
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอน :จิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาการทดลอง
โทรศัพท์ : 02-561-3480 ต่อ 320
E-mail : fsoctnj@ku.ac.th

H2009
 
d