ติดต่อทีมงาน 02-561-3480 ต่อ 1 มือถือ 084-658-3937 tncp2018@gmail.com, LINE ID : TNCP2018
ชื่อ สกุล หน่วยงาน ประเภทการเข้าร่วมงาน
1 พงศ์ธร แสงวิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำเสนอปากเปล่า
2 อภิพัฒนพงษ์ ม่วงประกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอปากเปล่า
3 กรกนก พงษ์ประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมฟัง
4 จิรญา สุอุทัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
5 พรรณทิพา ปัทมอารักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
6 พงษ์จันทร์ ภูษาพานิชย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอปากเปล่า
7 ภัทราภรณ์ พวงเพชร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอปากเปล่า
8 วิศรุต นุชพงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
9 ธนิกานต์ มณีขาว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
10 สโรชา ตันติไพจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอปากเปล่า
11 พิริยฉัตร คณานุรักษ์ วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา เข้าร่วมฟัง
12 วาสนา บุตรโพธิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำเสนอปากเปล่า
13 รังสิมา หอมเศรษฐี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำเสนอปากเปล่า
14 ณัฐพล ชัยกิตติพรเลิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
15 ธนัชพร จรัสจรุงเกียรติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
16 ณัฏฐา ไพศาลศรีสมสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอโปสเตอร์
17 ชิชยะ ศรีชัยสวัสดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
18 วธูสิริ พรหมดวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
19 วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
20 ทยิดา ธนโชติวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
21 วีรินท์ วงษ์รุ่ง มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี นำเสนอปากเปล่า
22 เพลงไพร รัตนาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
23 ณัฐชา อุเทศนันทน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
24 ดรณี จันทร์หล้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอปากเปล่า
25 นงนุช จําปารัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอปากเปล่า
26 พรพิทักษ์ เห็มบาสัตย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำเสนอปากเปล่า
27 กันย์ธนัญ สุชิน สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำเสนอปากเปล่า
28 ดิลกพงศ์ ท่าหลวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
29 นพรุจน์ อุทัยทวีป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอปากเปล่า
30 ลักษณี เอกเรื่อง เชียงใหม่ นำเสนอโปสเตอร์
31 ปารีญา ราพา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมฟัง
32 สมรรถพงศ์ ขจรมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นำเสนอปากเปล่า
33 แพรวดาว เตียวฑเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอปากเปล่า
34 ธัญลักษณ์ แก้ววงษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
35 ณัฐกมล ซื่อขิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นำเสนอปากเปล่า
36 รินลดา ศรีวิลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นำเสนอโปสเตอร์
37 จุฑามาศ ศรทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอโปสเตอร์
38 จตุรภัทร มีกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอโปสเตอร์
39 ณัฐพล พูลพุฒ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอปากเปล่า
40 ณัชชามน เปรมปลื้ม ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำเสนอปากเปล่า
41 อัคบาร์ ยะโกะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอปากเปล่า
42 พัฒพงษ์ สุคะสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอโปสเตอร์
43 ธีระศักดิ์ เครือแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอโปสเตอร์
44 พัชรินทร์ เดชพล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอโปสเตอร์
45 มนฤดี ช่วงฉ่ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอโปสเตอร์
46 ชัญญานุช ฉิมกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏวลไยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอโปสเตอร์
47 ภัคนันท์ จิตต์ธรรม ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอปากเปล่า
48 กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำเสนอปากเปล่า
49 อัจฉราพรรณ นันทขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอโปสเตอร์
50 กนกพร มั่นคง มหาวิทยาลัยราขภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอโปสเตอร์
51 กานต์ บุณยะประภัศร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
52 กัลยรัตน์ อภิวัฒโนดม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
53 วิรัลพัชร คงคติธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
54 ชินวัฒน์ จอมราชคมน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
55 หญ้า แซ่ว้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอปากเปล่า
56 วีรนัชย์ สุดประเสริฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
57 ชุลีกาญจน์ กัลยาพิเชฏฐ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
58 สายธาร ชัยพรแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
59 ชวดี ทรัพย์นิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
60 นาถวีณา ดำรงพิพัฒน์สกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอโปสเตอร์
61 พงศธร รัตนมงคลกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอโปสเตอร์
62 ชนิกานต์ พันธ์ชนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
63 ศุภกร ปิญะภาณุกัญจณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอโปสเตอร์
64 รุจิรัตน์ อนุสรธนาวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
65 พรรณพร วงศ์สลับสี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอโปสเตอร์
66 นันท์นภัส พรหมพันธุ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
67 ภัทรมน วงศ์สังข์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
68 ธนัชพร สุวรรณเมนะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
69 ราเชนทร์ จรดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
70 ณัฐกานต์ จันทรศิริพุทธ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
71 วรพัชชา บุญมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
72 นันท์นภัส อุดกันทา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
73 มานิตา สิงห์รุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
74 พรรณราย รัตนเลิศรัศมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอปากเปล่า
75 ศรารีพร โภชนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
76 ประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ นำเสนอปากเปล่า
77 กณวรรธน์ ปิ่นประดับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
78 ฐนิดา วงษ์ศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
79 ณฐา ธาวนพงษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมฟัง
80 มานิกา วิเศษสาธร มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำเสนอปากเปล่า
81 นัชชา สิมณี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
82 กุลศิตา ดอนฉิมพลี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
83 ชนัญชิดา ทุมมานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
84 ศุภณัฐ ศรีอุทัยสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
85 ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำเสนอปากเปล่า
86 ทวินันท์ จำนงนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
87 สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
88 สัณห์ รังสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
89 วัชรินทร์ อินทร์นุ่ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
90 อริสา สำรอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมฟัง
91 สิริกุล กิตติมงคลชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
92 วรัฐา นพพรเจริญกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
93 ศยามล เอกะกุลานันต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
94 วันทิพย์ ชวาลีมาภรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอโปสเตอร์
95 วรรษิษฐา อัครธนยวมนต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นำเสนอโปสเตอร์
96 ภัทธิรา มุนินโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำเสนอโปสเตอร์
97 รัตติญากรณ์ จันทร์เซ็ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอโปสเตอร์
98 นิธิกานต์ พิณเมืองงาม บุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟัง
99 เฉลิมพล เทศพันธุ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอปากเปล่า
100 พนิดา นิ่มนวลอนันต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอปากเปล่า
101 สลิลทิพย์ ทองชัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอปากเปล่า
102 โชติอนันต์ เชาวน์สุจริต มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์) นำเสนอปากเปล่า
103 ทวีภรณ์ ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
104 พิชญ์สิญา ไชยมล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอปากเปล่า
105 ชัยวัฒน์ เชื้อนุ่น Lightpost Counseling เข้าร่วมฟัง
106 ศิริพงษ์ บาลทะจักร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
107 คคนางค์ โปตานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอโปสเตอร์
108 ประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ นำเสนอปากเปล่า
109 ภูริเดช พาหุยุทธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำเสนอปากเปล่า
110 ปวิธ สิริเกียรติกุล มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำเสนอปากเปล่า
111 นนทิมา พัชโรรส มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำเสนอปากเปล่า
112 พิมพ์ภัทร ชูตระกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
113 ทิพย์วัลย์ สุรินยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
114 ทิพทินนา สมุทรานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
115 เฉลิมขวัญ สิงห์วี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
116 รัตติกรณ์ จงวิศาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
117 อรพิน สถิรมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
118 รัก ชุณหกาญจน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
119 ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
120 นรุตม์ พรประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
121 ถวัลย์ เนียมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
122 พนมพร พุ่มจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
123 ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
124 งามลมัย ผิวเหลือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
125 พลอยวไล ทองรักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
126 เอื้ออนุช ถนอมวงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
127 ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
128 นฤมล เพ็ชรทิพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
129 ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอปากเปล่า
130 วิสสุตา ภักดีกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
131 วสพร ไชยะกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
132 รินพร เสดวงชัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอปากเปล่า
133 วาสิตา สุขสด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
134 สุชารัตน์ ลิมปะนพรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
135 เจียมจิต จิวะสิทธิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำเสนอปากเปล่า
136 นายสมบุญ อุดมมุจลินท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมฟัง
137 ไพศาล แย้มวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอปากเปล่า
138 วิธัญญา วัณโณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมฟัง
139 จารุวรรณ จันทร์เพ็ญ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมฟัง
140 สุนิษา เอมชลอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
141 นวภัทร ศิริวาริน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
142 จินดารัช บุญชัยยุทธศักดิ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมฟัง
143 ปรนิน สุขสมัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
144 จุฑามาศ นักบุญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ นำเสนอปากเปล่า
145 ศิรวิช ศิริภูมิตภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
146 วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมฟัง
147 พรพิทักษ์ เห็มบาสัตย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำเสนอปากเปล่า
148 ธนัฎฐา เลิศเสรีพัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมฟัง
149 วรรษิษฐา อัครธนยวมนต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นำเสนอโปสเตอร์
150 วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอปากเปล่า
151 พีสสลัลฌ์ ธำรงศ์วรกุล มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำเสนอปากเปล่า
152 ศศิพร เหลืองไพฑูรย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมฟัง
153 หทัยรัตน์ อ่วมน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมฟัง
154 ศิริวรรณ กำแพงพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมฟัง
155 ศิรสิทธิ์ ศรีเสาวนันท์ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมฟัง
156 สุพัตรา พวงคำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
157 ศุภเสกข์ ยิ้มละมัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
158 อภิณห์พร กิตติพรนิวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
159 ธนยศ สุมาลย์โรจน์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมฟัง
160 พิชชาอร บุญประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
161 ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำเสนอปากเปล่า
162 ญาณิน ต่างใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
163 สัณฐิตา อัศรัสกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
164 ภรณี เบ็ญจวงษ์ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าร่วมฟัง
165 กรรัตน์ เสมาทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
166 รพีกรณ์ เปี่ยมพืช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมฟัง
167 ธิติ พรโกศลสิริเลิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
168 นงพงา เรืองยศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมฟัง
169 ศุภิสรา รัตนสุมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
170 พัทธนันท์ ศานติวรวงศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
171 ณัฐพร เจนสมุทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
172 ภูริพัฒน์ ขำน้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
173 ธิดารัตน์ สินธุจริวัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอโปสเตอร์
174 ธีระ ยอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
175 กัลลดา นันทลาภอำรุง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
176 จีรวัฒน์ ตันตยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
177 รกานต์ วงศ์งาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
178 จุฬาลักษณ์ จารุสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
179 สุทธิกานต์ กาญจนวัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
180 สิปปกร โรจนจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
181 สุจิรา ศรีวัฒนานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
182 อินทัช รัตนพงษ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
183 ชฎายุ กมลวิบูลย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
184 พงศธร วิชญโอฬารกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
185 ศิรินภา จามรมาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
186 สำเนียง เพ็ชรจอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
187 ธนิศรา คงกระพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอโปสเตอร์
188 วิภาวี กิตติคุณศิริ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
189 ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมฟัง
190 จิรพร บุญศรีทอง วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอปากเปล่า
191 ชญานุช ลักษณวิจารณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมฟัง
192 ฐิติยา เทพพิบูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
193 เกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตต์กุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
194 ชัชวาล เทียมถนอม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
195 รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
196 จารุวรรณ สกุลคู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
197 โมนิล เตชะวชิรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
198 บุรชัย อัศวทวีบุญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
199 วรวัชร์ ตั้งจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
200 ทระวิณ ชาลีรักษ์ตระกูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
201 เทียนพร มณีขาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
202 วิทิตา ไทยานันท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
203 กาญจนา ทาแว่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
204 ศุภโชค อิสราคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
205 ณิชากร ทาปัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
206 พีรากร เวชกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
207 ธีพรัฒน์ พานเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
208 พีรวิชญ์ ถ้ำทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
209 รุ่งทิพย์ รุ่งพิทักษ์ไพศาล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
210 ชนาภา ตรีพงษ์กรุณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
211 อาทิตย์ จึงธีรพานิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
212 ไอรินทร์ เศรษฐ์สุรปรีชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
213 พศวีร์ พรหมอินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
214 ณัฐกาญจน์ ไชยรัตน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
215 วริณญา หงส์สุวรรณเกศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
216 กฤตย์ณรงค์ เพชรเนียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
217 พนิดา มิตรวงษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
218 ชัญญานันท์ เสริมบุญสร้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
219 ณัชชา ถิตย์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
220 อนันตพร เสนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
221 กรรณิกา พันธ์ศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมฟัง
222 วิภาณี สุขเอิบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมฟัง
223 สาธิต ชีวางกูล มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมฟัง
224 รุ่งอรุณ ป้องกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมฟัง
225 เครีอมาศ ชาวไร่เงิน ภาควิชาสารัตถศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมฟัง
226 นภารัตน์ โล่ห์เงิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมฟัง
227 รัชฎาพรรณ วงษ์เลี้ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมฟัง
228 พันธุ์ทิพา สุขสิริสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
229 ธนวรรณ เล็กแจ่ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้นำเสนอร่วม
230 รุ่งรังสิมา สัตยาไชย โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมฟัง
231 กชวร จุ๋ยมณี HROD/NIDA เข้าร่วมฟัง
232 ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมฟัง
233 เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมฟัง
234 คณิติน จรโคกกรวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมฟัง
235 ธนพล สุวรรณพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
236 ชมพูนุช โทสินธิติ บริษัท ซี ที เชียงใหม่ เข้าร่วมฟัง
237 ชินะ โทสินธิติ บริษัท ซี ที เชียงใหม่ เข้าร่วมฟัง
238 เบญจวรรณ ฤกษ์สมเด็จ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เข้าร่วมฟัง
239 ณณิศรา จิตมหาวงศ์ บริษัท ซี ที เชียงใหม่ เข้าร่วมฟัง
240 กษิดี สมุทรานนท์ เข้าร่วมฟัง
241 พิชชากร จันทร์ศิริ บริษัท Mild Medical Care เข้าร่วมฟัง
242 ศศิพัชร์ แตงโต บริษัท Booknet เข้าร่วมฟัง
243 อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
244 ณัฐสุดา เต้พันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
245 พรรณระพี สุทธิวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
246 กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
247 จิรภัทร รวีภัทรกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
248 ทิพย์นภา หวนสุริยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
249 นิปัทม์ พิชญโยธิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
250 ประพิมพา จรัลรัตนกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
251 พนิตา เสือวรรณศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
252 วรัญญู กองชัยมงคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
253 หยกฟ้า อิศรานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
254 สักกพัฒน์ งามเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
255 นิศานาถ เรืองเดชสิริพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง
256 กรรรณิการ์ ชูชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟัง