ติดต่อทีมงาน 02-561-3480 ต่อ 1 มือถือ 084-658-3937 tncp2018@gmail.com, LINE ID : TNCP2018
ชื่อ สกุล หน่วยงาน ประเภทการเข้าร่วมงาน
1 พงศ์ธร แสงวิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำเสนอปากเปล่า
2 อภิพัฒนพงษ์ ม่วงประกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอปากเปล่า
3 กรกนก พงษ์ประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมฟัง
4 จิรญา สุอุทัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
5 พรรณทิพา ปัทมอารักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
6 พงษ์จันทร์ ภูษาพานิชย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอปากเปล่า
7 ภัทราภรณ์ พวงเพชร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอปากเปล่า
8 วิศรุต นุชพงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
9 ธนิกานต์ มณีขาว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
10 สโรชา ตันติไพจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอปากเปล่า
11 พงศ์ธร แสงวิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำเสนอปากเปล่า
12 ณัฐพล ชัยกิตติพรเลิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
13 ธนัชพร จรัสจรุงเกียรติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
14 ณัฏฐา ไพศาลศรีสมสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอโปสเตอร์
15 ชิชยะ ศรีชัยสวัสดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
16 วธูสิริ พรหมดวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
17 วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
18 ทยิดา ธนโชติวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
19 วีรินท์ วงษ์รุ่ง มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี นำเสนอปากเปล่า
20 เพลงไพร รัตนาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
21 ณัฐชา อุเทศนันทน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
22 ดรณี จันทร์หล้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอปากเปล่า
23 นงนุช จําปารัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอปากเปล่า
24 กันย์ธนัญ สุชิน สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำเสนอปากเปล่า
25 ดิลกพงศ์ ท่าหลวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
26 นพรุจน์ อุทัยทวีป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอปากเปล่า
27 ลักษณี เอกเรื่อง เชียงใหม่ นำเสนอโปสเตอร์
28 แพรวดาว เตียวฑเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอปากเปล่า
29 ธัญลักษณ์ แก้ววงษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า
30 ณัฐกมล ซื่อขิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นำเสนอปากเปล่า
31 รินลดา ศรีวิลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นำเสนอโปสเตอร์
32 จุฑามาศ ศรทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอโปสเตอร์
33 จตุรภัทร มีกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอโปสเตอร์
34 ณัฐพล พูลพุฒ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอปากเปล่า
35 อัคบาร์ ยะโกะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอปากเปล่า
36 พัฒพงษ์ สุคะสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอโปสเตอร์
37 ธีระศักดิ์ เครือแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอโปสเตอร์
38 พัชรินทร์ เดชพล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอโปสเตอร์
39 มนฤดี ช่วงฉ่ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอโปสเตอร์
40 ชัญญานุช ฉิมกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏวลไยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอโปสเตอร์
41 ภัคนันท์ จิตต์ธรรม ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอปากเปล่า
42 อัจฉราพรรณ นันทขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอโปสเตอร์
43 กัลยรัตน์ อภิวัฒโนดม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอปากเปล่า
44 วิรัลพัชร คงคติธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอปากเปล่า