ติดต่อทีมงาน 02-561-3480 ต่อ 1 มือถือ 084-658-3937 tncp2018@gmail.com, LINE ID : TNCP2018


ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

คำนำหน้าชื่อ
โปรดระบุ
ตำแหน่งทางวิชาการ
โปรดระบุ
ชื่อ
สกุล
เพศ
วัน เดือน ปี เกิด
โทรศัพท์
มือถือ
อาชีพ
โปรดระบุ
เป็นภาคีหรือไม่
ประเภทการเข้าร่วม

“ภาคี คือ อาจารย์/ นักวิชาการ/ เจ้าหน้าที่/ นิสิต/ นักศึกษาที่สังกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”

อีเมล์ (ใช้เป็น User Name ในการ Login เข้าระบบ)
สังกัด / หน่วยงาน / มหาวิทยาลัย
หัวข้อทางจิตวิทยาที่สนใจ
ได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์จากแหล่งใด
โปรดระบุ


รายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงิน “(โปรดตรวจสอบความถูกต้อง)”

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล ในการออกใบเสร็จ
สังกัด / หน่วยงาน
ที่อยู่เลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์


ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้งาน (E-Mail กรอกอัตโนมัติโดยระบบ)
รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน


ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมงาน

ประเภทการเข้าร่วม ประเภทบุคคล

ค่าลงทะเบียน Early Bird

วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2561

ค่าลงทะเบียน Standard

1 มิถุนายน 2561 ถึง 6 กรกฎาคม 2561

นำเสนอปากเปล่า หรือ โปสเตอร์ อาจารย์ นักวิชาการ สังกัดภาคีเครือข่าย 1,500 บาท 1,900 บาท
อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 1,800 บาท 2,200 บาท
นิสิต นักศึกษา 1,200 บาท 1,600 บาท
เข้าร่วมฟัง อาจารย์ นักวิชาการ สังกัดภาคีเครือข่าย 1,300 บาท 1,700 บาท
อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 1,600 บาท 2,000 บาท
นิสิต นักศึกษา 1,000 บาท 1,400 บาท

**** ขยายเวลาการส่งผลงานถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561****  

 

การเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation)

เตรียมผลงานเพื่อนําเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint ให้เวลาในการนําเสนอเรื่องละ 10 นาทีและคําถาม/ อภิปราย 5 นาที


การเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

เตรียมผลงานวิชาการเพื่อนําเสนอโดยการติดบอร์ด ขนาดของโปสเตอร์ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) ชื่อเรื่องใช้อักษรตัวหนา ระบุชื่อคณะวิจัย และหน่วยงาน/สถาบัน ขนาดตัวอักษรของเนื้อเรื่องให้ใช้ขนาดที่สามารถอ่านได้ในระยะประมาณ 1 เมตร